Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης μετάταξης αγροτών στο κανονικό καθεστώς ή μεταβολής και επανένταξης στο ειδικό καθεστώς

Σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 16 του νόμου "Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις." οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του ιδίου άρθρου 41, υποβάλλονται έως και 12.5.2017.

Σύμφωνα με το από 27/04/2017 δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε., όσοι αγρότες εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν σε παλαιότερα φορολογικά έτη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επαναφορά της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης έως και τις 12 Μαΐου.

Η δήλωση υποβάλλεται έως την ημερομηνία αυτή χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής.