Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των υφιστάμενων Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στις διατάξεις της Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293/2017

Καταληκτική ημερομηνία προσαρμογής των υφιστάμενων Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης στις διατάξεις της Υ.Α. Δ22/οικ. 11828/293/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 της Δ22/οικ. 11828/293/ 2017 (ΦΕΚ Β' 1157/4.4.2017), οι Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως με το περιεχόμενο της απόφασης αυτής, εντός 2 ετών από την δημοσίευσή της (4.4.2017). Ειδικά για τις Μονάδες των οποίων η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας έχει εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της απόφασης Π2β/οικ.2808/31.7.1997 (Β΄645) του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον αιτούνται αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης, οφείλουν να προσαρμοστούν με τις διατάξεις αυτής.


Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις:

  • ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
  • ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
  • Αριθμ. Δ22/οικ. 11828/293/ 2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα»