Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017 και καταβολή εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν ΜΟΝΟ δικηγόρους με έμμισθη εντολή

Σύμφωνα με το από 31/03/2017 δελτίο τύπου του Ε.Φ.Κ.Α., η υποβολή της Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων 1/2017 και 2/2017, καθώς και η αντίστοιχη καταβολή των εισφορών για τους εργοδότες που απασχολούν ΜΟΝΟ δικηγόρους με έμμισθη εντολή, παρατείνεται έως 28/4/2017.

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ) για τους ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί με μαγνητικό μέσο (cd), στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.:

• είτε με συμπληρωματική Α.Π.Δ. (04), εφόσον για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό έχει υποβληθεί η κανονική Α.Π.Δ. (01).
• είτε με κανονική Α.Π.Δ. (01), για τους εργοδότες που θα απογραφούν για πρώτη φορά.

Σημείωση κόμβου: Αν οι ανωτέρω εργοδότες απασχολούν και λοιπούς εργαζόμενους τον 1/2017 (εκτός δηλαδή από δικηγόρους με έμμισθη εντολή), τότε πρέπει —αν δεν το έχουν πράξει ήδη— να υποβάλλουν μέχρι σήμερα (31/3/2017, βλέπε περίπτωση Ι ανωτέρω) την Α.Π.Δ. του 1/2017 και να καταβάλλουν αντίστοιχα τις ασφαλιστικές εισφορές για την ίδια περίοδο και στη συνέχεια για τους έμμισθους δικηγόρους να ακολουθήσουν τις ανωτέρω οδηγίες που δόθηκαν με το σημερινό δελτίου τύπου.