Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών περιόδου 2016

Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1022/2014, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:
βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
.........................

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1051/2016 οι καταστάσεις των περιπτώσεων α' και β' που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου έτους.

Με το από 21/02/2017 Δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 31-03-2017.

Με το από 31/03/2017 Δελτίο τύπου της Α.Α.Δ.Ε. η προθεσμία υποβολής παρατείνεται έως 10-04-2017.

Σχετικές διατάξεις:
ΠΟΛ.1022/7.1.2014
Άρθρο 14 παρ. 3 νόμου 4174/2013