Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης αποθεμάτων από μικρούς οινοπαραγωγούς για τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001

Σύμφωνα με την ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016/12.2.2016, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Ε.Φ.Κ. επεβλήθη εν μέσω της αμπελοοινικής περιόδου και το χρονικό διάστημα για την εφαρμογή του ήταν μικρό, υφίστανται περιπτώσεις όπου τα προϊόντα των άρθρων 90 και 92 του ν. 2960/2001 (Κρασί και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση, εκτός από κρασί και μπύρα) έχουν ήδη παραχθεί από μικρούς οινοπαραγωγούς οι οποίοι λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής, ωστόσο δεν πληρούν όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες προκύπτουν από διατάξεις άλλων υπουργείων (π.χ. δεν έχει υποβληθεί η δήλωση παραγωγής, οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, κλπ.), ορισμένες εκ των οποίων προβλέπονται και στην αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (όπως η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της δήλωσης παραγωγής με την υποβολή της δήλωσης Ε.Φ.Κ. για σκοπούς διασταύρωσης της ακρίβειας και ορθότητας της δηλωθείσας ποσότητας επί της οποίας επιβάλλονται οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις).

Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά έχουν ήδη παραχθεί, ήτοι η γένεση του απαιτητού του φόρου σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο έχει ήδη συντελεστεί, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώσουν τα εν λόγω πρόσωπα, τα οποία δεν διαθέτουν τα ως άνω δικαιολογητικά, ότι ο Ε.Φ.Κ. είναι απαιτητός και κατά συνέπεια και μόνο για τη μεταβατική περίοδο της πρώτης εφαρμογής της επιβολής Ε.Φ.Κ. στα προϊόντα αυτά, θα υποβληθεί η δήλωση αποθεμάτων μέχρι 04/03/2016 ενώ η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μαζί με τη δήλωση του μικρού οινοπαραγωγού σύμφωνα με την σχετική Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/ 27.1.2016 προκειμένου να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις ακόμη και χωρίς την προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών. Ευνόητο είναι ότι στη συνέχεια τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να προβούν σε συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα.

Σχετικές διατάξεις:

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1023390 ΕΞ 2016/12.2.2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1017972 ΕΞ 2016/5.2.2016
Αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 1012980 EΞ 2016/ 27.1.2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1001351 ΕΞ 2016/7.1.2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΒ 5026599 ΕΞ 2015/23.12.2015
Αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015

Άρθρα 90, 91, 92 και 93 του ν. 2960/2001