Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή εντύπου Α21 έτους 2015

Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων (Υποπαράγραφος ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του ν.4093/2012) και Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων (Άρθρο 40 του ν.4141/2013.

Βλέπε κ.υ.α. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.