Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταβολή τελών κυκλοφορίας

Καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.