Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2015 (Πόθεν έσχες)

Σύμφωνα με την 18584/2015 εγκύκλιο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης:

1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με τα άρθρα 222-230 του ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε ο ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. λ και μδ του νόμου 3213/2003 όπως τροποποιήθηκε από τις προαναφερόμενες διατάξεις, υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης είναι εφεξής, αρχής γενομένης για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014):

α) Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

β) Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

γ) Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 1 περ. μδ).

Διευκρινίζεται ότι στις προαναφερόμενες κατηγορίες υπάγονται:

- όλα τα μέλη των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου που ασκούν καθήκοντα Γενικού Επιθεωρητή, Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ή Αναπληρωτή Γενικού Επιθεωρητή ή Προϊστάμενου Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή-Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή- Ελεγκτή, εκτός όσων υποβάλλουν εκ της ιδιότητάς τους δήλωση περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία σε άλλη αρχή.

- όλοι οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου μονάδων Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων και κάθε άλλης οργανικής μονάδας του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού που έχουν ως αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον εσωτερικό έλεγχο των υπηρεσιών του φορέα στον οποίο υπάγονται, όπως πχ. διευθύνσεις ή τμήματα εσωτερικού ελέγχου ή εσωτερικών υποθέσεων των υπουργείων, των αποκεντρωμένων διοικήσεων, των περιφερειών, των δήμων, διευθύνσεις επιθεώρησης νπδδ, κλπ.

- όλοι οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Λογιστηρίου στο ΥΠΕΘΑ, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο διεύθυνσης ή τμήματος. Κατόπιν της οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και της μετατροπής ορισμένων εκ των Υ.Δ.Ε. από μονάδες επιπέδου διεύθυνσης σε μονάδες επιπέδου τμήματος, είναι αυτονόητο ότι υπόχρεοι είναι και οι προϊστάμενοι των μονάδων αυτών.
Διευκρινίζεται ότι στις προαναφερόμενες κατηγορίες δεν υπάγεται το υπόχρεο κατά το νόμο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προσωπικό:

- της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας,

-της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,

- του Σ.Δ.Ο.Ε.

καθόσον οι παραπάνω κατηγορίες υπόχρεων υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. κζ, λβ του νόμου 3213/2003, στην αρμοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου.

Επίσης δεν υπάγονται :

- Το προσωπικό των Ανεξάρτητων και Ρυθμιστικών Αρχών που ασκεί ελεγκτικά καθήκοντα

- Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των οργανικών μονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού που ασκούν κατά λόγο αρμοδιότητας έλεγχο της κείμενης νομοθεσίας.

- Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι οργανικών μονάδων οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό δράσης, την ιεράρχηση εργασιών, τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη - π.χ. Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης, Πληροφορικής, Προγραμματισμού, κ.λπ.

- Οι στρατιωτικοί προϊστάμενοι και υφιστάμενοι, των ελεγκτικών σωμάτων, των μονάδων επιθεώρησης, ελέγχου, ελέγχου οικονομικής μέριμνας, των ελεγκτηρίων δαπανών, κλπ που λειτουργούν στα Γενικά Επιτελεία του ΥΠΕΘΑ.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ημερομηνία υποβολής δήλωσης


Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομερώς τα υπάρχοντα στην ημεδαπή και την αλλοδαπή περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων και αφορά σε:

α) αρχική δήλωση που υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς τους και περιέχει τα υφιστάμενα κατά το χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία

β) ετήσια δήλωση που υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και περιέχει τις μεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση κατά το χρονικό διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου.

3. ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Με το άρθρο 229 του ν.4281/2014 θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποβολή από τους υπόχρεους εκτός της ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η υποβολή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους, στην ίδια προθεσμία.

Η δήλωση οικονομικών συμφερόντων περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες του προηγούμενου της υποβολής οικονομικού έτους : -τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες

-τη συμμετοχή τους στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων

-οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλαμβάνουν παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων τους είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι -οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλαμβάνουν παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων τους, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.

-τη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν δίνει στον υπόχρεο τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης

-για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ

-οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.

4. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης και η δήλωση οικονομικών συμφερόντων συντάσσονται σε ειδικά έντυπα, το περιεχόμενο των οποίων θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Με όμοιες αποφάσεις ορίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής και προσδιορίζεται ο κατά περίπτωση υπεύθυνος διαχειριστής.

Ευθύς μετά την έκδοση των προαναφερομένων ΚΥΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι δήλωσης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης θα ενημερωθούν με νεότερο έγγραφό του για τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων.

Διευκρινίζεται ότι λόγω της επικείμενης έκδοσης των ΚΥΑ, οι υπόχρεοι αρχικής δήλωσης θα υποβάλλουν δήλωση στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με τους υπόχρεους ετήσιας δήλωσης κατά τα παραπάνω.

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

Οι υπηρεσίες διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οι υπόχρεοι ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη παράγραφο 1 της παρούσας, παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν άμεσα τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν.3213/2003 κατάλογο με τα στοιχεία των υπόχρεων που υπηρέτησαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του 2014, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected] του.

Η παρούσα, καθώς και υπόδειγμα του καταλόγου υπόχρεων, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (www.gedd.gr).

Ειδικότερα οι διευθύνσεις διοίκησης/διοικητικού/προσωπικού των Υπουργείων και οι διευθύνσεις διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να αποστείλουν άμεσα την παρούσα στα ΝΠΔΔ και στους ΟΤΑ Α' βαθμού που εποπτεύουν αντίστοιχα, για τις ενέργειές τους ως προς την αποστολή των καταλόγων των υπόχρεων στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατά τα παραπάνω.


Σχετικά άρθρα:
1-15 νόμου 3213/2003

Παράταση με απόφαση της επιτροπής