Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτήρίων Δημοσίων Θεαμάτων

Υποβολή δήλωσης και απόδοση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ΔOY της εισφοράς για το σύνολο των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων που εκδόθηκαν κατά τον προηγοούμενο μήνα, από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων. Η δηλώση περιλαμβάνει το σύνολο των εισιτηρίων, που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, κάθε μήνα και υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Η δήλωση αυτή αφορά τα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων, τα οποία εκδίδονται από 1ης Σεπτεμβρίου 2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση εκείνα τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις Δ.Ο.Υ.
Σχετικές Διατάξεις :
-ΠΟΛ.1116/8.9.2009
-Αρθρο 12 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ Α΄ 143).