Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συμπληρωματικών Α.Π.Δ. εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο Υποκατάστημα χωρίς την επιβολή κυρώσεων

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ε40/206/2015 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:

"Επειδή από την διαδικασία για την από 1/12/2013 υποχρέωση δήλωσης των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών για την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. έως 28/02/2015, και την εν συνεχεία δυνατότητα υποβολής στο αρμόδιο Υποκατάστημα μόνο για τους απασχολούμενους που συνέτρεχε λόγος μεταβολής στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως 30/04/2015, προέκυψαν προβλήματα ως προς την ανταπόκριση των εργοδοτών, λόγω προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων στα νέα δεδομένα (νέους Κ.Α.Δ, Κ.Π.Κ., μεταβολή στο Μητρώο Ασφαλισμένων κ.λ.π.) παρακαλούμε όπως:

Οι συμπληρωματικές Α.Π.Δ. που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, μισθολογικής περιόδου 12/2013 και μετά όπου αφορούν την απεικόνιση των στοιχείων ασφάλισης των κλάδων υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ., από όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, θεωρηθούν εμπρόθεσμες, χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ΠΕΠΠΕ), εφόσον υποβληθούν στο αρμόδιο Υποκατάστημα ελέγχου της έδρας του εργοδότη έως 30/4/2015.

Στις περιπτώσεις που έχουν συνταχθεί καταλογιστικές πράξεις (ΠΕΠΕΕ από εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.) με ευθύνη των Διευθυντών να ακυρωθούν οίκοθεν."