Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ. για μισθολογική περίοδο 12/2013 έως 12/2014

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 63/2014 του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ορίζεται ότι:

"Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων (για τον κλάδο ασφάλισης υπέρ Τ.Α.Π.Ι.Τ.), δίνεται η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. ανά μισθολογική περίοδο, συγκεκριμένα 12/2013 έως 12/2014 χωρίς την επιβολή κυρώσεων (Π.Ε.Π.Ε.Ε. από εκπρόθεσμη υποβολή), εφόσον υποβληθούν έως 28/2/2015.

Για τις εν λόγω συμπληρωματικές Α.Π.Δ. παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου μέχρι την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία, διευκρινίζεται όμως ότι συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. γίνονται αποδεκτές μέσω διαδικτύου εφόσον έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, μόνο για την απεικόνιση των εισφορών υπέρ ΤΑ.Π.Ι.Τ. και τους ανωτέρω περιγραφόμενους Κ.Α.Δ. και Κ.Π.Κ.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου και θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Επισημαίνεται ότι για μισθολογική περίοδο που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της, δεν απαιτείται υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ.(04), αλλά οι εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ, δύναται να συμπεριληφθούν στην κανονική Α.Π. Δ.(01).

Διευκρινίζεται εκ νέου ότι, οδηγίες επί των διατάξεων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λ.π.), θα παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εν λόγω Ταμείου (ΤΑ.Π.Ι.Τ. Ακαδημίας 58, 106 78 Αθήνα). Για τους Τομείς Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/νίκης οι οδηγίες θα δίνονται από το Περιφερειακό Τμήμα ΤΑΠΙΤ Θεσσαλονίκης (Πτολεμαίων 10, Τ.Κ. 54630)."