Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Τιμοκαταλόγων διαφημίσεων

Ο τιμοκατάλογος, με βάση τον οποίο υπολογίζεται το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων των μέσων ενημέρωσης, κατά περίπτωση, (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, περιοδικά) υποβάλλεται σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα από κάθε μέσο ενημέρωσης στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κάθε έτος, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο έτος. Με πράξη της αρμόδιας ΔΟΥ επί των αντιτύπων αυτών πιστοποιείται η ημερομηνία κατάθεσης.
Ενα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου παραμένει στην αρμόδια ΔΟΥ και τα υπόλοιπα δύο (2) αντίτυπα παραδίδονται στον υπόχρεο. Ο υπόχρεος, εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή υποχρεούται να αποστείλει ένα (1) αντίτυπο του τιμοκαταλόγου στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).

Σχετικές διατάξεις .

-ΠΟΛ.1217/29.7.1996

-Αρθρο 12 νόμου 2328/1995