Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης νομικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ,κλπ) που κλέινουν ισολογισμό στις 30.6.2014

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα Νομικά Πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (δηλ. ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων) καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε 30.6.2014 (άρθρο 107 παρ. 1 και παρ.2α Ν. 2238/1994).

Προσοχή Για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δεν ισχύουν ακόμα οι διατάξεις του νέου ΚΦΕ (4272/2014).

Το άρθρο  68 του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2014) που καθορίζει την υποβολή της δήλωσης νομικών προσώπων μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους, ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του ιδίου νόμου.

Αναλυτικά η παράγραφος 1 του άρθρου 71 του νέου ΚΦΕ  αναφέρει :["1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 71 του νόμου αυτού ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου αυτού."]