Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές από 1.1.2014 μέχρι και 31.12.2014 και δήλωση στοιχείων ακινήτων για μεταβολές από 1.1.2015 μέχρι και 31.5.2015

Σύμφωνα με την παράγραφο 3γ του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, ορίζεται:

"γ. Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Μαΐου 2015."

Παράταση μέχρι 27-07-2015 σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου "Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα." και

Παράταση μέχρι και 26 Αυγούστου 2015 σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Παράταση με το από 26-08-2015 δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2015.