Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Επιχειρήσεις των οποίων η χρήση κλείνει την 30η Ιουνίου 2014 υποχρεούνται σε ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων μέχρι την 20ή ημέρα του Αυγούστου .

Η ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, το οποίο τηρείται αθεώρητο, ή σε καταστάσεις απογραφής, οι οποίες επίσης είναι αθεώρητες, διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12  του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ, μέχρι την 20η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου .
Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.  άρθρο 4 παρ. 10 περ. 2, από 1/1/2013,  τα αποθέματα θα απογράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις  απογραφής διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο.