Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Ειδικού σημειώματος αυτοελέγχου ΦΠΑ

Για τελευταία χρονιά υποβάλλεται το Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ, αφού οι διατάξεις του νόμου 3296/2014 καταργήθηκαν.

Για διαχειριστική περίοδο που έληξε ή λήγει από 1.1.2011 και εφεξής το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την τελευταία λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.


Άρθρo 13Νόμου 3296/2004
Άρθρo 14Νόμου 3296/2004
Άρθρo 15Νόμου 3296/2004
ΠΟΛ.1098/4.5.2011