Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή αιτήσεων καταχώρησησ των Γενικών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στις 30.6.2014 στο ΓΕΜΗ.

Υποβολή στο ΓΕΜΗ των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων ποτ πραγματοποιήθηκαν την 30η Ιουνίου 2014

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Εγκύκλιος του υπ. Ανάπτυξης διευκρινίζει ότι οι αιτήσεις καταχώρησης των Γενικών Συνελεύσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2014 και θα σταλούν την 21η Ιουλίου στο ΓΕΜΗ, θα υποβάλλονται «ατελώς». Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πληρωθεί παράβολο δημοσίευσης από τους υπόχρεους.

Η ανωτέρω εγκύκλιος βασίζεται στον νόμο 4250/2014 που ψηφίσθηκε φέτος και συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αυτού που αναφέρει τα ακόλουθα:


«ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις (ΦΕΚ Α' 74/26-03-2014)

[...] Άρθρο 2. Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.

5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α' πραγματοποιείται ατελώς [...]».


H σχετική απόφαση Αριθμ. πρωτ.: Κ2 - 2859/5.6.2014 του Υπ.Αν. αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή σειρά ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την απαίτηση συνυποβολής παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ διευκρινίζουμε τα εξής:

Οι αιτήσεις καταχώρισης αποφάσεων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων ανωνύμων εταιριών που, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να έχουν συγκληθεί το αργότερο μέχρι και την 30/06/2014 και τα πρακτικά αυτών πρέπει να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέχρι και την 20/7/2014, συνοδευόμενα με παράβολο ή παράβολα τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. ανάλογα με το πόσες ανακοινώσεις απαιτείται να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα, η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη.

• Δεδομένου ότι φέτος η 19/7/2014 και η 20/7/2014 συμπίπτουν με ημέρες κατά τις οποίες οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν λειτουργούν (Σάββατο και Κυριακή) η προθεσμία για την υποβολή των πρακτικών όσων τακτικών γενικών συνελεύσεων συγκληθούν την 29η και την 30η Ιουνίου 2014 λήγει την 21/07/2014, ημερομηνία κατά την οποία δεν απαιτείται πλέον η συνυποβολή παραβόλου τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ, δεδομένου ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις θα πραγματοποιούνται πλέον ατελώς.

• Επίσης, η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. καλείται όπως προσαρμόσει κατάλληλα τις εφαρμογές ηλεκτρονικής υποβολής, ούτως ώστε για υποβαλλόμενες πράξεις και στοιχεία Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με ημερομηνία έως και 28/06/2014 δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης καταχώρισης αν δεν συνοδεύεται από παράβολο».


Σημείωση: 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω όσοι επιλέξουν να στείλουν τις ανακοινώσεις των Γενικών συνελεύσεων στο ΓΕΜΗ πριν από την 21η Ιουλίου, θα επιβαρυνθούν με το κόστος του παραβόλου δημοσίευσης, ενώ όσοι επιλέξουν την τελευταία ημέρα της προθεσμίας θα γλυτώσουν αυτή την επιβάρυνση.