Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών από επιχειρήσεις σε στελέχη και υπαλλήλους.

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία για τους δικαιούχους των εισοδημάτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπό μορφή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ υποδείγματα των οποίων επισυνάπτονται παρακάτω.

Οι ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου και μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μέσα στο οποίο οι δικαιούχοι απέκτησαν τα εισοδήματα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο

Ονομαστική κατάσταση στελεχών επιχείρησης στους οποίους παρέχεται κατοικία

Σχετική διάταξη
ΠΟΛ.1034/3/2/2012
περ. στ΄και γ΄παρ.1 άρθρο 45 ν.2238/1994