Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με επιφύλαξη - Υποβολή Δήλωσης ΣΕ ΔΟΥ ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου με τήρηση ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων

Προσοχή η συγκεκριμένη προθεσμία τίθεται με επιφύλαξη καθότι προκύπτει τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1043/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 64 περιπτ δ του Κ.Φ.Ε. (2238/1994) .

Ωστόσο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΓΓΔΕ αλλά και με απόψεις του Υπ. Οικονομικών η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των ανωτέρω Νομικών προσώπων είναι η 30η Απριλίου είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.


Υποβολή Δήλωσης ΣΕ ΔΟΥ ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου με τήρηση ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1043/2014 και συγκεκριμένα με το άρθρο 4, η προθεσμία (30η Απριλίου) υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινοπραξιών, των αστικών εταιρειών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου, ισχύει και για τις εταιρίες που υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή (χειρόγραφα) στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση ειδικότερη προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. (περιπτώσεις δ', ε' και στ' της παραγράφου 1).

Οι περιπτώσεις δ,ε,στ του άρθρου 64 είναι :

δ) Μέσα σε τρεισήμισι (3,5) μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, αν η εταιρία ή η κοινοπραξία ή η κοινωνία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
ε) Μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης της εταιρίας ή κοινοπραξίας, κατά περίπτωση, και εφόσον η εταιρία ή η κοινοπραξία τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η διαχειριστική περίοδος της λήγει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους.
στ) Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση εφαρμόζεται ανάλογα η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 107.
[γ) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας εκδίδει προσωρινό φύλλο ελέγχου, το οποίο περιέχει το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει από τα βιβλία και το ποσό του φόρου που αναλογεί μαζί με τον πρόσθετο φόρο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 1 του ν.2523/1997, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στο υπόχρεο νομικό πρόσωπο. Ο φόρος βεβαιώνεται εφάπαξ αμέσως μετά την οριστικοποίηση του προσωρινού φύλλου ελέγχου. Κατά του προσωρινού φύλλου ελέγχου επιτρέπονται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατά την προσωρινή διαδικασία αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν την κύρια δίκη. Από το ποσό του κύριου και πρόσθετου φόρου που πρόκειται να βεβαιωθεί με βάση το οριστικό φύλλο ελέγχου εκπίπτει ο φόρος που έχει καταλογισθεί με τα προσωρινά φύλλα ελέγχου και ο επιπλέον φόρος που έχει καταβληθεί επιστρέφεται μετά την τελεσιδικία της εγγραφής.]

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις των ΟΕ-ΕΕ κλπ υποβάλλονται στην Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1043/2014  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όταν το νομικό πρόσωπο:
α. Έχει κάνει διακοπή εργασιών έως 30 Νοεμβρίου του οικείου οικονομικού έτους (περίπτωση ε' παράγραφος 1 άρθρο 64 Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151 Α'/16.9.1994).
β. Ζητάει συμψηφισμό του χρεωστικού υπολοίπου, εν όλω ή εν μέρει, με απαιτήσεις κατά του δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3943/2011.
γ. Έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή υποβάλλει με επιφύλαξη.
δ. Είναι εταιρίες που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση δημοσίων ή ιδιωτικών έργων και προσδιορίζουν τεκμαρτά κέρδη (κωδ. 100 της δήλωσης Ε 5).
ε. Εταιρείες που υποβάλουν δηλώσεις για υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο (περίπτωση γ, παραγράφου 1 του άρθρου 64 Ν. 2238/1994 ΦΕΚ 151 Α'/16.9.1994).
στ. Κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'/16.9.1994) και συμπεριλαμβάνονται κέρδη από υποκαταστήματα που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
ζ. Προέρχονται από μετατροπή ή μετασχηματισμό ή συγχώνευση ή απορρόφηση στο έτος της διαχειριστικής περιόδου.