Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταβολή αγγελιoσήμου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ

Κάθε ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί το δίμηνο καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο ή εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής κατ' εντολή του διαφημιζόμενου, από το διαφημιστή, ο μεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε Τράπεζες συμβεβλημένες με αυτό το δε αγγελιόσημο σε Τράπεζες συμβεβλημένες με το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο και ένα (1) για ένα αγγελιόσημο. Από την Τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιμολόγιο που λαμβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριμένη διαφήμιση και το άλλο αποστέλλεται στον εκδότη του τιμολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ' αυτόν το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα της καταβολής, για την ενημέρωση του ημερολογίου διαφημίσεων και την επισύναψή του στο σχετικό τιμολόγιο. Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υποχρέων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκομίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση.

α. Καταβολή του ειδικού φόρου

Προκειμένου να καταβληθεί ο ειδικός φόρος επί των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένο με ευθύνη του και υπογεγραμμένο έντυπο σημείωμα ανά τιμολόγιο. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στην τηλεοπτική επιχείρηση, η οποία προβάλλει τη διαφήμιση, μαζί με την έκδοση του τιμολογίου. Η συμπλήρωση τελεί υπό τον έλεγχο του υποχρέου για απόδοση του φόρου, ο οποίος έχει και την ευθύνη. Για την καταβολή μπορεί να χρησιμοποιείται και φωτοτυπία του εντύπου αυτού ή του υποδείγματος ή τυπωμένο μηχανογραφικά με την ίδια μορφή.

Για την καταβολή του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται τα παραστατικά των τραπεζών, τα οποία αποτελούν "ένδειξη καταβολής" του αναγραφόμενου επ' αυτών ποσού και τα οποία εκδίδονται ανά έντυπο σημείωμα.

β. Καταβολή του Αγγελιοσήμου

Το αγγελιόσημο που αντιστοιχεί στις διαφημίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν.2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2429/1996, κατατίθεται από τους υπόχρεους σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται σε Τράπεζα ή σε Τράπεζες και ειδικότερα, το προερχόμενο

α) από διαφημίσεις της τηλεόρασης σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν.2328/1995" (ΕΛΑΤΣ),

β) από διαφημίσεις του Ραδιοφώνου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ραδιοφωνικών Σταθμών Ν.2328/1995" (ΕΛΑΡΣ),

γ) από διαφημίσεις περιοδικού τύπου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Περιοδικού Τύπου Ν.2328/1995" (ΕΛΑΠΤ) και δ) από διαφημίσεις του ημερήσιου τύπου σε λογαριασμό με τίτλο "Ειδικός Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Ημερήσιου Τύπου Ν.2328/1995" (ΕΛΑΗΤ).

Ο υπόχρεος για την κατάθεση του αγγελιοσήμου οφείλει να προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ειδικό έντυπο του ΤΣΠΕΑΘ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνικών σταθμών και περιοδικού τύπου, ή του ΕΔΟΕΑΠ, όταν πρόκειται για αγγελιόσημο ημερήσιου τύπου, όπως τα συνημμένα υποδείγματα Β, Γ, Δ και Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Τα έντυπα αυτά, τα μέσα ενημέρωσης, θα τα προμηθεύονται από το ΤΣΠΕΑΘ ή τον ΕΔΟΕΑΠ κατά περίπτωση. Ακόμη, ο υπόχρεος για κατάθεση μπορεί να χρησιμοποιεί φωτοαντίγραφα των παραπάνω εντύπων καθώς και μηχανογραφικά έντυπα αρκεί αυτά να αποτελούν πιστή αντιγραφή των εντύπων που χορηγεί το ΤΣΠΕΑΘ ή ο ΕΔΟΕΑΠ.
Το ανωτέρω ειδικό έντυπο συμπληρώνεται από το μέσο ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε η διαφήμιση, αφορά ένα (1) συγκεκριμένο τιμολόγιο και παραδίδεται στον υπόχρεο για κατάθεση μαζί με την έκδοση του σχετικού
τιμολογίου, ο οποίος αφού ελέγξει την ορθότητα της συμπλήρωσης υπογράφει τούτο, ως υπεύθυνος για την κανονική απόδοση του αγγελιοσήμου που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που αναγράφεται σ' αυτό.
 

Σχετικές διατάξεις .

-ΠΟΛ.1217/29.7.1996

-Αρθρο 12 νόμου 2328/1995