Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης ΟΕ-ΕΕ κλπ των οποίων η διαχ. χρήση έληξε την 30.6.2013

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τους υπόχρεους του άρθρου 2 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές εταιρείες κ.λπ.) που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. και η διαχειριστική τους περίοδος έληξε 30.6.2013.

Σχετικό  άρθρο 64 παρ. 1 και 3 Ν. 2238/1994.