Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ελ. επαγγελματιών - ατομικών επιχειρήσεων (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  των παρακάτω προσώπων (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

-) Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
-) Φυσικά πρόσωπα με κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
-) Φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
-) Φυσικά πρόσωπα με από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
-) Φυσικά πρόσωπα με που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.
-) Φυσικά πρόσωπα με που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46,
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και
-) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.

Αρθρο 62 Νόμου 2238/1994

Πληροφοριακό υλικό 

Παράταση με ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

Ανακοίνωση παράτασης από Υπ. Οικ 

Παράγραφος 1 άρθρου πέμπτου του ν. 4183/2013:
"1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013 μέχρι και την 30ή Αυγούστου 2013 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των υπόχρεων."