Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών δηλώσεων για τον υπολογισμό φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

Υποβολή ετήσιων συγκεντρωτικών δηλώσεων για τον υπολογισμό φόρου πλοίων με ξένη σημαία (παραγράφου 5 του άρθρου 26 του Ν.27/1975)

Για σκοπούς υπολογισμού του παραπάνω φόρου, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν ετησίως, εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκεντρωτική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Πλοίων, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η σημαία, το Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.), ο αριθμός ΙΜΟ, η ολική χωρητικότητα και η ηλικία των πλοίων με ξένη σημαία που διαχειρίζονται κατά την 1η Ιανουαρίου του ιδίου έτους, στην οποία θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα έγγραφα εθνικότητας των πλοίων.
 Επίσης, σε περίπτωση που η διαχείριση πλοίου με ξένη σημαία ανατίθεται στη διαχειρίστρια εταιρία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση από τη διαχειρίστρια εταιρία, εντός μηνός από την ανάληψη της διαχείρισης.  Οι ανωτέρω δηλώσεις υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1050/14.3.2013:
Για τον υπολογισμό του φόρου πλοίων με ξένη σημαία, οι ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται τα πλοία με ξένη σημαία και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 εξαιρετικά και μόνο για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, η υποβολή των συγκεντρωτικών δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι και τις 15 Απριλίου του 2013.


Παράταση με την ΠΟΛ.1097/30.4.2013