Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ΑΠΔ Προηγούμενου μήνα - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: 8.

Υποβολή ΑΠΔ  Προηγούμενου μήνα - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε: 8.

Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται από τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2972/2001 (Α' 291) υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ως ακολούθως:

 
α) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 21η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
β) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, τη 19η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
γ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, τη 17η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
δ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, τη 15η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ε) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, τη 13η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
στ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ζ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
η) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
θ) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ι) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
ια) Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00, την προτελευταία ημέρα από το τέλος του μήνα.
ιβ) Για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 
2. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web-site) του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

 

Σχετικές διατάξεις

Αρθρο 14 του ν. 4075/2012


Σημείωση:

Παρόλο που το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 είναι σε ισχύ, ο δικτυακός τόπος του Ι.Κ.Α. έχει αναρτημένες  τις καταληκτικές ημερομηνίες της τριμηνιαίας υποβολής Α.Π.Δ.. Το μηχανογραφικό σύστημα του Ι.Κ.Α.  μέχρι στιγμής δεν δέχεται να υποβληθεί εκ μέρους των εργοδοτών μηνιαία Α.Π.Δ.. Όταν ανακοινωθεί κάτι σχετικό από το  Ι.Κ.Α. θα ενημερωθείτε άμεσα.