Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (Ν.2874/2000, άρθρο 16)

Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (Ν.2874/2000, άρθρο 16)
Κάθε εργοδότης υποχρεούται μία φορά τον χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου (διάστημα κατά το οποίο έχει συνομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί) να καταθέτει, με οποιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) – Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τρόπο λειτουργίας και τον ΑΦΜ της επιχείρησης. Ο πίνακας αυτός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία κάθε απασχολούμενου σε αυτή μισθωτού:
α) Ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).
β) Ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης και τυχόν προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
γ) Αριθμό κάρτας πρόσληψης (ΟΑΕΔ), Αριθμό Μητρώου του ΙΚΑ, αριθμό βιβλιαρίου ανηλίκων (σε περίπτωση απασχόλησης ανηλίκων) και αριθμό άδειας εργασίας αλλοδαπού (σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού).
δ) Στοιχεία του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, καθώς και ωράριο απασχόλησής τους στην επιχείρηση.
ε) Διάρκεια εργασίας (ώρες έναρξης και λήξης ημερήσιας εργασίας), διάλειμμα και διακοπές εργασίας.
στ) Πάσης φύσεως καταβαλλόμενες αποδοχές.