Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30η Ιουνίου.

Υποβολή δήλωσης εισοδήματος νομικών προσώπων των οποίον η διαχειριστική περίοδος λήγει την 30η Ιουνίου.
Αφορά ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνεταιρισμοί, ενώσεις συνεταιρισμών,
αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί) και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 107 (τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό)
(Σχετικά άρθρα 107 παρ. 2α και 110 του ν. 2238/1994).