Αποτελέσματα live αναζήτησης

!!! Προσοχή Αναστολή υποβολής - Υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών δικηγόρων και μηχανικών, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2011

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1043/21.2.2012 ορίζεται ότι:

"Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012."

Αναστολή υποβολής με απόφαση του ΥΠΟΙΚ