Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίου λογαριασμών άρ. 20 του Κ.Β.Σ. (Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.)

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

1. Τα παρακάτω πρόσωπα:

- Επιτηδευματίες, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (συνεπώς συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.).

- Τα πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ., ήτοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι επιτροπές, οι ενώσεις προσώπων, κάθε Ν Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί.

υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων πελατών-προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος από:

- Αγορές αγαθών

- Λήψη υπηρεσιών

- Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών

- Καταβολές ή εισπράξεις αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων


Σχετικό άρθρο


Υποβολή ισοζυγίου λογαριασμών άρθρου 20 του ΚΒΣ.

Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης (1/1-31/12), στο οποίο περιέχονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια ΔΟΥ και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα

Σχετικές διατάξεις

Π.Δ. 186/1992 ΚΒΣ, άρθρο 20, παρ. 7

ΠΟΛ.1081/28.7.2004

Υποβολή Ισοζυγίου από επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας