Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σύνταξη ισολογισμού Α.Ε. με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30/6

Σύνταξη ισολογισμού επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, Α.Ε. και συνεταιρισμών, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε στις 30 Ιουνίου.


Σχετικές διατάξεις
-Αρθρα 17,18 Π.Δ. 186/1992