Αποτελέσματα live αναζήτησης

Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός σε Υποκατάστημα ΙΚΑ

Yποβολή ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός σε Υποκατάστημα ΙΚΑ
 

Η προθεσμία υποβολής της ΑΠΔ στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρχίζει την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου (μήνας ή ημερολογιακό τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται αυτή και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη.
 

Οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλουν την ΑΠΔ μέχρι τη δεκάτη του επόμενου μήνα από το μήνα απασχόλησης, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αριθμού μητρώου τους.
Σημειώνεται ότι εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, η προθεσμία λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Στους παρακάτω πίνακες προσδιορίζονται επακριβώς οι ημερομηνίες παραλαβής των ΑΠΔ για το 2009 λαμβάνοντας υπόψη τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα.

Σχετικές διατάξεις
-Αριθμ. Φ11321/12352/1071
-Αριθμ. Πρωτ. Ε40/368/4-9-2009