Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
 
Ο ειδικός φόρος του άρθρου 60 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161 Α') αποδίδεται από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών δημόσια οικονομική υπηρεσία, μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης, καθώς και παράλειψης υποβολής δήλωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2523/1997, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου και του τυχόν πρόσθετου φόρου, στην παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, στην έκδοση καταλογιστέων πράξεων και γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και του πρόσθετου φόρου διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.
 
 -Νόμος1731/1987 άρθρο 60
 -Νόμος 3220/2004 άρθρο 38
 -ΠΟΛ.1019/27.2.2004