Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολής στις Νομαρχίες οικονομικών καταστάσεων Α.Ε. (22 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Τακτικής Γ.Σ. Τελευταία ημέρα για Γ.Σ. της 30/6 η 8/6).

Υποβολής στις Νομαρχίες οικονομικών καταστάσεων Α.Ε. (22 ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της Τακτικής Γ.Σ. Τελευταία ημέρα για Γ.Σ. της 30/6 η 8/6).


Η Α.Ε. υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, να υποβάλει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. στη Διεύθυνση Α.Ε. της οικείας Νομαρχίας τα παρακάτω στοιχεία:
- Τρία αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένα.
- Το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, νόμιμα υπογεγραμμένο.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ. για τη σύγκληση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της πρόσκλησης των μετόχων στην Τακτική Γ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. για τη χρήση που έληξε.
- Επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης των ελεγκτών προς τη Γ.Σ. για τη χρήση που έληξε.
- Τα φύλλα της πολιτικής, της οικονομικής και της τοπικής εφημερίδας που περιέχουν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.
- Τα φύλλα της πολιτικής, της οικονομικής και της τοπικής εφημερίδας που περιέχουν την πρόσκληση των μετόχων στην Τακτική Γ.Σ.
- Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αξία με ΤΑΠΕΤ: 544,67 ευρώ).
- Διπλότυπο είσπραξης δημόσιου Ταμείου και ΤΑΠΕΤ για δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων στο ΦΕΚ (αξία με ΤΑΠΕΤ: 289,72 ευρώ).
Να σημειωθεί ότι η πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται να δημοσιοποιηθεί στις εφημερίδες σε περίπτωση που στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο πρακτικό της Γ.Σ. η μη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης στη Γ.Σ. και το ότι αυτή είναι νόμιμη γιατί παρίσταται το 100% των μετόχων της.
Παρατήρηση: Ουσιαστικά, η Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει τα ανωτέρω στοιχεία είκοσι δύο (22) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ., μια και δεν «μετρούν» η ημέρα της κατάθεσης των οικονομικών καταστάσεων και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ.
Για το έτος 2012 η 22η ημέρα είναι το Σάββατο 9/6 οπότε, λόγω αργίας, η Παρασκευή 8/6 (εκτός αν ανακοινωθεί η μετάθεση της ημερομηνίας αυτής για Δευτέρα 11.6.2012).