Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, Οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Υποβολή δήλωσης από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και ΝΠΔΔ γενικά, για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια από επιχειρήσεις κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωμής παρακρατείται:
 
 - 1% για τα υγρά καύσιμα και τα τσιγάρα,
 
 - 4% για τα λοιπά αγαθά,
 
 - 8% για την παροχή υπηρεσιών (εκτός από τις ρητά οριζόμενες σε ειδικότερες διατάξεις) (Ν.2238/1994, άρθρο 55, παρ. 1στ).
 
 Εξαιρούνται συναλλαγές μέχρι 150 ευρώ.
 
 Για λοιπές εξαιρέσεις, βλ. παρ. 1στ του άρθρου 55 του Ν.2238/1994.
 
 Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, ειδικά όμως για διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και υπόλογους χρηματικών ενταλμάτων μέχρι τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα.