Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης και καταβολή του ειδικού ετήσιου φόρου επί ακινήτων

- Υποβολή δήλωσης και καταβολή του ειδικού ετήσιου φόρου επί ακινήτων
Υποβολή δήλωσης και καταβολή του ειδικού ετήσιου φόρου επί ακινήτων με συντελεστή 15% από υπεράκτιες εταιρείες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα (Ν.3091/2002, άρθρα 15 και 17 και ΕΥΟ ΠΟΛ.1176/29.11.2010).
[Προσοχή: Με το άρθρο 57, παρ. 1 του Ν.3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» το ποσοστό έχει γίνει 15%. Ισχύει από 1.1.2010. Σχετικές ΑΥΟ ΠΟΛ.1093/14.6.2010 (ΦΕΚ 959/Β’/30.6.2010), ΠΟΛ.1159/16.11.2010 (ΦΕΚ 1810/Β’/18.11.2010) και ΠΟΛ.1114/17.5.2011 (ΦΕΚ 1269/Β’/16.6.2011)].