Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Δήλ.Φορολ.Εισοδ. για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. (Ανεξαρτήτως ΑΦΜ)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . υπόχρεοι :
 
 Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12  του προηγούμενου έτους  και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.
 
Περισσότερα στον Φορολογικό οδηγό Δηλώσεων