Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει. 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει. 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/2011), καθώς και τις διατάξεις της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011, για την έναρξη ισχύος αυτών.

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 3943/2011.


1. Οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες, υποβάλλουν μέχρι την 20η ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, καταστάσεις με τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή ΠΙΝΑΚΑ υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι μηχανικοί ελεύθεροι επαγγελματίες θα συμπεριλάβουν στις καταστάσεις που θα υποβάλλουν μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012, μόνο τις έγγραφες συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους τους από 1.7.2011 μέχρι και 31.12.2011.

3. Οι καταστάσεις υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΟΛ.1193/8.9.2011 Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει