Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χορήγηση Βεβαιώσεων αποδοχών σε διακιούχους

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Από τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2238/1994 προκύπτει ότι, όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν έγκαιρα, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.
Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σε αυτούς, να φροντίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 83 του N.2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.2005 το αργότερο.