Αποτελέσματα live αναζήτησης

Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

Υποβολή δήλωσης και απόδοση χαρτοσήμου δανείων ή καταθέσεων από εταίρους, εφόσον η εγγραφή τους στα τηρούμενα βιβλία έγινε κατά τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα:
 (α) για δάνεια μεταξύ εμπόρων τα τέλη χαρτοσήμου ανέρχονται σε 2%,
 
 (β) για δάνεια μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%,
 
 (γ) για δάνεια μεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% (τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται προσαυξημένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και
 
 (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων από εταίρους ή μετόχους προς εταιρίες σε 1%.