Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολής δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 9

HTML clipboard

Υποβολής δήλωσης ΦΑΠ νομικών προσώπων .
Με βάση το άρθρο 33 του νόμου  3842/2010 από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικείου έτους. Εξαιρετικά για το έτος 2010, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου.
 

Νόμος 3842/2010 άρθρα  27 έως 58