Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ « ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ » ΕΩΣ 15 ΜΑΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΝ 31-12-2010.

ε βάση την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008, οι εταιρίες οποιουδήποτε τύπου και μορφής που λειτουργούν  στην Ελλάδα , για τις συναλλαγές τους με εταιρίες που είναι συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920  (ενδοομιλικές συναλλαγές), πρέπει να είναι να υποβάλλουν, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εντός 4 μηνών και 15 ημερών από τη λήξη της διαχειριστικής τους  χρήσης, κατάσταση  στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.

Σχετικές αποφάσεις