Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή Δήλ.Φορολ.Εισοδ. για όλες τις ημεδαπές Α.Ε. (ΑΦΜ 3)

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . υπόχρεοι :
 
 Όλες οι ημεδαπές Α.Ε. που κλείνουν ισολογισμό στις 31.12  του προηγούμενου έτους  και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και της χώρας στην οποία βρίσκεται η έδρα της αλλοδαπής εταιρίας.
 
 Σημ. Ο φόρος για τα εισοδήματα της προηγούμενης χρήσης  καθορίζεται σε 24%

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποκείμενοι σε φόρο του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν.2238/1994 που αφορά στην υποβολή του εντύπου Φ01-010, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/05/2011 ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ..
Σχετική ανακοίνωση Taxis