Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών

Υποβολή δήλωσης για αποζημιώσεις απολυόμενων μισθωτών

(Ν.2112/1920, Β.Δ.16/18.7.1920, άρθρο 1 και Ν.Δ.3026/1954, άρθρο 94), όταν η παρακράτηση έγινε τον προηγούμενο μήνα. HTML clipboard

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και φορολογία αποζημιώσεως

Ι. Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών

Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, γιατί δεν θεωρείται ότι συνιστά αμοιβή παρασχεθείσας εργασίας.

Το ίδιο ισχύει για την καταβαλλόμενη στο μισθωτό αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας άδειας.

Αντίθετα το για την ίδια αιτία καταβαλλόμενο επίδομα αδείας θεωρείται ότι αποτελεί προσαύξηση των αποδοχών και συνεπώς υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

ΙΙ. Φορολογία αποζημιώσεως

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμου 3842/2010 και ισχύει από 23.4.2010 η αποζημίωση απόλυσης φορολογείτε ως εξής .
 

1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).


 Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:

 

Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

(%)

0 - 60.000

0%

60.001 - 100.000

10%

100.001 - 150.000

20%

150.001 και άνω

30%


Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο.Σχετικές διατάξεις
- Νόμος 2112/1920
-Νόμος 2238/1994 άρθρο 14 παράγραφος 1
-Νόμος 2238/1994 άρθρο 60 παράγραφος 1
-ΠΟΛ.1180/31.12.2008
-1096854/2255πε/Α0012/31.1.2007