Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 2 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 Ατομα.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 500 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), ,με ΑΦΜ που λήγει σε 2 έχουν υποχρέωση για

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.

β) Απόδοση φόρου προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. (35%) και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της (35%), για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ και Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9).

 

Σχετικές διατάξεις

 

Αρθρο 28 Νόμου 2238/2004

Αρθρο 18 Νόμου 3697/2008

Αρθρο 57 Νόμου 2238/2004