Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται στις εξείς περιπτώσεις (Ανάλυση)

Αποδίδονται στο Δημόσιο, βάσει του άρθρου 30 του ΚΦΣ (διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ΚΒΣ), τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται:
 

α) Στα τιμολόγια κ.λπ. που εκδίδονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του ΦΠΑ (Δημόσιο, Δήμοι, Κοινότητες, ΝΠΔΔ που ενεργούν στο πλαίσιο της αποστολής τους).

β) Στα τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες της παρ. 5 του άρθρου 12 του ΚΒΣ.

γ) Στα δάνεια των ασφαλιστικών εταιριών επί ασφαλιστηρίων ζωής (Π.Δ.160/1978 - ΦΕΚ 34/Α/1978).

δ) Στις πραγματοποιούμενες εξαγορές (Rachats) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρίες (Π.Δ.160/1978 - ΦΕΚ 34/Α /1978).

ε) Στα κέρδη που διανέμονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες στους ασφαλισμένους κλάδους ζωής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν.Δ.400/1970 «περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» (Π.Δ.160/1978 - ΦΕΚ 34/Α/1978).

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, η δήλωση χαρτοσήμου υποβάλλεται για το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου.


Εξαιρετικά για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και πράκτορες αυτών, μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Αυγούστου και Νοεμβρίου.

(Π.Δ.99/1977, άρθρο 30 που διατηρείται σε ισχύ με την παρ. 10 του άρθρου 39 του ΚΒΣ).