Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απογραφή αποθεμάτων

Για Β κατηγορίας Βιβλία.η καταγραφή της απογραφής γίνεται κατά ποσότητα και αξία μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου εκάστου έτους και όχι αργότερα από την ημερομηνία υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Οσοι Επιτηδευματίες της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων, απαλλάσσονται   από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής, αναφέρονται στην απόφαση ΠΟΛ.1134/14/12/2004

Για Γ' κατηγορίας βιβλία η ποσοτική καταγραφή των αποθεμάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις γίνεται μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του μεθεπόμενου από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μήνα.Επί νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/ 1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η καταγραφή των αποθεμάτων γίνεται μέχρι το χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σχετικές Διατάξεις
Π.Δ. 186/1992 Αρθρο 6 παράγραφος 6
Π.Δ. 186/1992 Αρθρο 27 παράγραφος 3
Π.Δ. 186/1992 Αρθρο 17 παράγραφος 7
ΠΟΛ.1134/14/12/2004
ΠΟΛ.1137/22.12.2003