Αποτελέσματα live αναζήτησης

Περιοδική δήλωση. ΦΠΑ σε ΔΟΥ υπόχρεοι με Γ κατηγορίας Βιβλία και ΑΦΜ 7,8

Υποβολή Περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στις ΔΟΥ με χρεωστικό  υπόλοιπο, για  συναλλαγές του προηγούμενου μήνα από επιχειρήσεις με Γ' κατηγορίας βιβλία

Υπόχρεοι Με ΑΦΜ που λήγει σε 7,8
[Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες υποβολής μετακυλίονται ανάλογα] (άρθρο 3 της ΠΟΛ.1060/18.4.2006)

Υπενθυμίζεται οτί :
Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ υποχρεούνται από την 1.1.2002 να υποβάλλουν τις αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του συστήματος Taxisnet (www.taxisnet.gr) (ΑΥΟ 1085725/24.10.2002). Η υποχρεωτική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και, συνεπώς, επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ:
α) από τους υποκείμενους που η επιχείρησή τους έχει τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, εφόσον έχει υποβληθεί ανάλογη δήλωση μεταβολών,
β) από τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,
γ) από το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισμούς και γενικά τα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δ) από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σχετικές διατάξεις:

-ΠΟΛ.1060/18.4.2006