Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ΑΠΔ 4ου τριμήνου - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 5. Υποβολή μέσω διαδικτύου.

Υποβολή ΑΠΔ 4ου τριμήνου - Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού
Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:: 5. Υποβολή μέσω διαδικτύου.

Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποσυμφόρησης των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθιερώνεται (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν) για το σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. τους. Οι εκπρόθεσμες Α.Π.Δ., θα υποβάλλονται από τους εργοδότες με μαγνητικά μέσα (για Κανονικές «01» και Επανυποβολές «03») και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές «04»), στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους.

Επίσης και για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθιερώνεται η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. (εκτός των εκπροθέσμων) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, πλήν όμως καθορίζονται διαφορετικές χρονικές περίοδοι υποβολής, οι οποίες πλέον δεν θα συμπίπτουν με αυτές των λοιπών εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

Ο συνδυασμός των ανωτέρω τροποποιήσεων εκτιμάται ότι, θα επιτρέψει τον έγκαιρο και με μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμό τυχόν λανθασμένων εγγραφών στις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., με αποτέλεσμα να καταστεί ευχερέστερη και ταχύτερη η διαδικασία διόρθωσής τους.

Α) ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων) πρέπει να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα (ημερολογιακή) του μήνα, που έπεται της τελευταίας μισθολογικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Α.Π.Δ. και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ως ακολούθως :

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 την προτελευταία πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.
• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Πολυκατοικίες κ.λ.π.)».

-  Κυρώσεις
Μετά την πάροδο των προαναφερόμενων προθεσμιών η υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών, ενώ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις θα επιβάλλονται, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ως εξής :

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου μας 54/04.
 

Σχετικές διατάξεις
-Αριθμ. Φ11321/12352/1071
-Αριθμ. Πρωτ. Ε40/368/4-9-2009

-ΙΚΑ εγκύκλιος 19/26.2.2010