Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποβολή ΦΜΥ , και φόρου 25% εταίρων ΕΠΕ ,προηγούμενου μήνα για εταιρίες με ΑΦΜ 1 και απασχόληση προσωπικού ΠΑΝΩ από 500 Ατομα.

Επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό περισσότερα από 500 άτομα (Ν.2238/1994, άρθρα 57, παρ. 1 και 59, παρ. 2), με ΑΦΜ που λήγει σε 1, έχουν υποχρέωση για

α) Υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ προηγούμενου μήνα.

β) Απόδοση φόρου προηγούμενου μήνα στους μισθούς που καταβάλλονται από Α.Ε. στα μέλη του Δ.Σ. (35%) και στους μισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της (25%), για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2238/1994, άρθρο 28, παρ. 3στ’ και Ν.3697/2008, άρθρο 18, παρ. 9).

 

Σχετικές διατάξεις

 

Αρθρο 28 Νόμου 2238/2004

Αρθρο 18 Νόμου 3697/2008

Αρθρο 57 Νόμου 2238/2004