Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό Αλμανάκ | Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Κατάργηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των εταιρικών πράξεων και των μεταβολών

1. Με τις νέες διατάξεις η δημοσίευση των μεταβολών και γενικά των πράξεων των εταιριών σε έντυπα ή άλλα μέσα είναι προαιρετική2. Ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Το Γ.Ε.ΜΗ καθίσταται πλέον ο μοναδικός εθνικός τόπος εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το Φ.Ε.Κ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς. Επιπρόσθετα, η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ συνεπάγεται τη δραματική μείωση του κόστους που βάρυνε τις επιχειρήσεις για τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (άρθρο 202)3. Επιτρέπεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο ΓΕΜΗ να υποβάλουν εξ' αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο κάθε εταιρική τους πράξη, στοιχείο και ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο 203-208) Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των πράξεων και στοιχείων που από το νόμο απαιτείται να καταχωρηθούν σε αυτό, με μειωμένο κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη δημόσια διοίκηση δεδομένου ότι μειώνεται ο όγκος των εξυπηρετούμενων πολιτών ενώπιον των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ στα Επιμελητήρια και δεν απαιτείται πια η ψηφιοποίηση να γίνεται από τις Υπηρεσίες.Τέλος, με τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής, η επιχείρηση απαλλάσσεται και από το κόστος μετάβασης για την πληρωμή των σχετικών τελών σε κάποια ΔΟΥ ή τράπεζα, καθώς το σύστημα επιτρέπει και την εξ΄αποστάσεως ηλεκτρονική πληρωμή. Η διάταξη νόμου που ψηφίστηκε :  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις(ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014) Άρθρο 202 Το άρθρο 232 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 232 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων περί εταιριών που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε λοιπά έντυπα ή μέσα με επιμέλεια της εταιρίας (εκτός από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/ 2014), η δημοσίευση αυτή καθίσταται απολύτως προαιρετική. Η ανάρτηση οποιασδήποτε δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρίας είναι επίσης προαιρετική. Προθεσμίες που συνδέονται και έχουν ως αφετηρία τη δημοσίευση σε έντυπα μέσα δεν ισχύουν πλέον για τις προαιρετικές δημοσιεύσεις σε αυτά, ισχύουν όμως για τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. 2. Όπου στις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 και του ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση με επιμέλεια της εταιρίας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. και σε λοιπά έντυπα μέσα, η πράξη ή το στοιχείο δημοσιεύεται μόνο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα. 3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31.12.2015.» Άρθρο 203 Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως: «Η προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων δεν απαιτεί­ται όταν αυτά περιλαμβάνονται ήδη στο φάκελο του υ­πόχρεου ως πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή έ­χουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά τα οριζόμενα στο νό­μο. Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης αντίθετης διάταξης στο νόμο, οι υπόχρεοι δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν σε υλική (έγχαρτη) μορφή οποιοδήποτε έγγραφο και στοιχείο, το οποίο οι υπόχρεοι υποβάλλουν στο Γ.Ε.ΜΗ. με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.» Άρθρο 204 Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η αίτηση του υπόχρεου και τα έγγραφα που ανα­φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όπως και κάθε έγγραφο και στοιχείο που υποβάλλει προς καταχώρηση ή δημοσιεύει με επιμέλειά του ο υπόχρεος στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλεται κατ’ επιλογή του υπόχρεου σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση, τα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλο­νται με ηλεκτρονικά μέσα και με χρήση ηλεκτρονικής υ­πογραφής της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125) ή ψηφιακής υπογραφής, η οποία πρέ­πει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατά­ξεις της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Για τη διαβίβαση των εγγράφων και των στοιχείων οι υπόχρεοι υποχρεού­νται να χρησιμοποιούν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) που χορη­γείτο Γ.Ε.ΜΗ. για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και το οποίο δίδεται στους υπόχρεους των οποίων η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας έχει λάβει χώρα προηγουμένως μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS ή άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου. Όλοι οι υπό­χρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορι­σμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσε­ων γ΄, δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.» Άρθρο 205 Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, απο­σπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζο­νται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγρά­φεται στην παράγραφο 4, η οποία λαμβάνει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην τελευταία περίπτωση ο ενδια­φερόμενος δεν υποχρεούται να προσκομίζει το αποδει­κτικό πληρωμής σε υλική (έγχαρτη) μορφή στο Γ.Ε.ΜΗ.. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο ή τέλος κ.λπ.) υπέρ τρίτων, σχετικά με την κατα­χώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υ­πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορί­ζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και α­πόδοσης των άνω ποσών.» Άρθρο 206 Στην παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 προστίθε­ται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: «Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα δω­ρεάν πρόσβασης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του η­λεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγω­γής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτά­ται δημόσια στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είτε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.» Άρθρο 207 Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 προστίθε­ται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: «Η δημοσίευση με ηλεκτρονικά μέσα λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005, οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Οι δημοσιεύσεις που εμπίπτουν στο παρόν άρθρο λαμβάνουν χώρα ατελώς.» Άρθρο 208 Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 9 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, η διόρθωση και η μεταβολή κατά την προηγούμενη παρά­γραφο, πραγματοποιούνται,μετά από αίτηση του υπό­χρεου, των καθολικών διαδόχων του ή οποιουδήποτε τρίτου που δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον. Η αίτη­ση του υπόχρεου υποβάλλεται και με ηλεκτρονικά μέσα στις υπηρεσίες καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ..»

Dec 31, 2015

Κατάργηση υποχρεωτικής εγγραφής στα επιμελητήρια

Νόμος 4111/2013Άρθρο 48Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), ........................................Άρθρο 6Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα Επιμελητήρια της χώρας, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄154), όπως ισχύει.Τα μητρώα των Επιμελητηρίων ενημερώνονται από το Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με τα μέλη τους αυτόματα για την εγγραφή και για κάθε άλλη οριστική πράξη.Κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ..Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στον καθορισμό ενιαίου ποσού, ως προς τη συνδρομή, τα κριτήρια ανά κατηγορία υπόχρεων ως προς τον κύκλο εργασιών και τη νομική μορφή αυτών, τον καθορισμό ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Επιμελητήρια και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Jan 1, 2015

Κατάργηση της πληρωμής παραβόλου για την δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με τον νόμο  4250/2014  Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 ορίζονται τα εξής  : Αρθρο 2. Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. - Κείμενο νόμου.....5. Από τις 20.7.2014 έως και τις 31.12.2014, η δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ πράξεων, στοιχείων ή ανακοινώσεων της παραγράφου α' πραγματοποιείται ατελώς.Σχετικές  αποφάσεις Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1244/2.5.2014Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗΑριθμ. πρωτ.: Κ2 - 2859/5.6.2014Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο ΓΕΜΗ

Jul 20, 2014

Σύσταση ΑΕ με κατώτατο όριο κεφαλαίου 24.000 κα ΕΠΕ 2.400 ευρώ

Σε ισχύ από τις 12.12.2012 τα μειωμένα όρια κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Π.Ν.Π. της 12.12.2012 τα νέα όρια έχουν ως εξής: Κατώτατο όριο για σύσταση Α.Ε. -> 24.000 ευρώ Κατώτατο όριο για σύσταση Ε.Π.Ε. -> 2.400 ευρώ Το σχετικό άρθρο της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου έχει ως ακουλούθως: Άρθρο 6. Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1.. 2.. 3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής: «Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας». β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής: «Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης». γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

Dec 12, 2012

Κατάργηση Δημοσίευσης Ισολογισμών (οικονομικών καταστάσεων ) σε εφημερίδες

Με το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, θεσπίσθηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής : "Άρθρο 232 1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. 2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας."Η ισχύς αυτής της διάταξης ορίστηκε την 1/7/2012Σχετικό άρθρο

Jul 1, 2012

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ

Με τον νόμο 4072/2012 εισήχθη η νέα  μορφή εταιρείας Η νέα εταιρική μορφή, η «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ΙΚΕ, που σχεδιάστηκε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου από ειδική επιστημονική επιτροπή και θεσμοθετήθηκε με το ν.4072/2012, μπορεί πλέον να ιδρυθεί.Η ΙΚΕ πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών καθώς σε αυτήν-έχει περιοριστεί στο ελάχιστο το διοικητικό κόστος λειτουργίας (παραστάσεις δικηγόρων/συμβολαιογράφων, δημοσιεύσεις)-αποσυνδέεται η εταιρική συμμετοχή από το κεφάλαιο -αναγνωρίζεται κάθε είδους εισφορά (κεφάλαιο, εργασία ή εγγυοδοτική ευθύνη)-απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ενός ευρώ-απλοποιούνται οι σχέσεις των εταίρων και η λειτουργία της εταιρείας και τέλος-προσφέρεται ευελιξία στη δυνατότητα επιλογής και μεταβολής μεταξύ ενός ακραιφνώς κεφαλαιουχικού σχήματος και μίας έντονα προσωπικής εταιρείας.Εφεξής, οι υποψήφιοι επιχειρηματίες που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή την καινοτόμο εταιρική μορφή, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι:α) οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους επιμελητηρίων, εφόσον η εταιρία συστήνεται με ιδιωτικό έγγραφο καιβ) εάν η σύσταση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι πιστοποιημένοι ως Υπηρεσίες μιας Στάσης συμβολαιογράφοι.Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης, με χρήση του σχετικού λογισμικού, που υλοποιήθηκε από την ΚΕΕΕ μπορούν, εφόσον ο φάκελος και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι πλήρη, να προχωρούν στην σύσταση της ΙΚΕ σε μία ημέρα.

Apr 11, 2012

Δυνατότητα 'Ιδρυσης Ανώνυμης Εταιρίας με ένα μόνο μέτοχο.

Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με το άρθρο 3 του  νόμου 3604/2007 ο οποίος αναμόρφωσε τον Νόμο 2190/1920 Περι ανωνύμων εταιριών.Ο ανωτέρω νόμος άλλαξε μεταξύ άλλων και το άρθρο 1 του νόμου 2190/1920 σχετικά με τους μετόχους.Σχετικοί νόμοι :-Ν.3604/08-08-2007  Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις-Νόμος 2190/1920  Περί Ανωνύμων εταιριών

Aug 8, 2007