Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικό Αλμανάκ | Κ.Β.Σ.

Κατάργηση ΚΒΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 4093/2013 και το άρθρο πρώτο:ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης ΣυναλλαγώνΣχετικές διατάξεις ΚΦΑΣ

Jan 1, 2013

Ορίζεται ως παροχή υπηρεσίας η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ,η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του .

Νόμος 3522/2006.....Αρθρο 27, παρ. 9:9. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:«δ) ως παροχή υπηρεσιών και: αα) η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών, ββ) η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του, γγ) η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, δδ) η περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται υλικά, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής, με την προϋπόθεση ότι από τη χρησιμοποίηση των υλικών αυτών δεν παράγεται νέο είδος αγαθού.»Με την ΠΟΛ 1024/2007 διευκρινίστηκαν επίσης τα εξής :ΠΟΛ. 1024/2007.....................Παργραφος 27.9. Έννοια της παροχής υπηρεσίας (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του Αρθρου 3 αναφορικά με την έννοια της παροχής υπηρεσίας και ορίζεται ότι συνιστούν παροχή υπηρεσίας οι ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (υποπερίπτωση αα΄), ανεξάρτητα εάν τα μέσα αυτά διατίθενται απΆ ευθείας από αυτόν που παρέχει το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών ή από ενδιάμεσο τρίτο. Τέτοια μέσα είναι οι κάρτες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, οι κάρτες στάθμευσης σκαφών θαλάσσης κ.λ.π. Με κάθε παράδοση των μέσων αυτών από τους φορείς που τις εκδίδουν σε τρίτους - επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, πλην της παράδοσης από τις εγκαταστάσεις τους στους τελικούς καταναλωτές – ιδιώτες, δελτίο αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 11 του Κ.Β.Σ., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Β) Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του (υποπερίπτωση ββ΄), ανεξάρτητα εάν το λογισμικό παράγεται μετά από παραγγελία ή όχι. Ως ενημέρωση λογισμικού χαρακτηρίζονται επίσης οι νέες βέρσιον που γίνονται για συμπλήρωση ή τροποποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων λογισμικού. Επισημαίνεται ότι με κάθε παράδοση των εν λόγω μέσων από τους φορείς που τα παράγουν σε τρίτους-επιτηδευματίες ή από τους τρίτους - επιτηδευματίες σε άλλους επιτηδευματίες με σκοπό την περαιτέρω διάθεση αυτών στους τελικούς καταναλωτές εκδίδεται ομοίως, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, δελτίο αποστολής, πλην της παράδοσης στους τελικούς καταναλωτές – ιδιώτες από τις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθρου 11 του Κ.Β.Σ. Οι παραπάνω δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως παροχή υπηρεσίας για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Έτσι από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει (π.χ. από 1/1/2007 ή από 1/7/2007 κλπ.) θα πρέπει για τη διάθεση των πιο πάνω μέσων να εκδίδονται αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. Γ) Η επεξεργασία αγαθών τρίτων με την χρησιμοποίηση ή μη ίδιων υλικών, των οποίων το κόστος σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) της συνολικής αμοιβής (υποπερίπτωση γγ΄). Η ρύθμιση αυτή γίνεται προς άρση αμφισβητήσεων σε ότι αφορά τον χαρακτηρισμό των εργασιών των προσώπων αυτών, οι οποίες και με τις προϊσχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονταν ως παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς εάν η αξία κτήσης των ίδιων υλικών που χρησιμοποιούνται για κάθε επεξεργασία αγαθών τρίτων δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται στο σύνολό της ως παροχή υπηρεσιών. Εάν όμως η αξία κτήσης των υλικών υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα, δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αυτούσιων αγαθών.

Jan 1, 2007

Κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κ.Β.Σ.

Μη τήρηση της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική) (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά)Με τις νέες διατάξεις του νόμου 3522/2006 επιτηδευματίας της Γ΄ κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, ανεξάρτητα ύψους ακαθάριστων εσόδων και της υποχρέωσης που έχει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 να εφαρμόζει την ομάδα 9 και να εξάγει βραχύχρονο αποτέλεσμα.Επισημαίνεται ότι η κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κώδικα δεν αίρει και την υποχρέωση που έχει ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις (Αρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 ν.1882/1990) να τηρεί αναλυτική λογιστική. Η μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους τήρησης αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. αλλά παράβαση μόνο των ειδικών αυτών διατάξεων και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το Αρθρο 4 του π.δ.148/1984 (ΦΕΚ Α΄47) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 7 του ν.1882 /1990.Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Συνεπώς από την έναρξη αυτών των διαχειριστικών περιόδων για τη μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 ή την πλημμελή εφαρμογή της δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Β.Σ. και δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών των λογαριασμών της ομάδας 9. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να τηρεί την ομάδα 9 και να εμφανίζει τους λογαριασμούς της ομάδας αυτής στο εν λόγω ισοζύγιο.Σχετικές αποφάσεις :-ΠΟΛ. 1024/15.02.07  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276/22.12.2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), των προστίμων του Κ.Β.Σ. (άρθρο 5 του ν.2523/1997) και των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ν. 1809/1988) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους(Παράγραφος 28,11)- NOMOΣ 3522/21.12.06  Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.

Dec 22, 2006

Υποχρέωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ για την θεώρηση στοιχείων

ΠΟΛ .1082 2.6.2003 - ΠΟΛ .1082 2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει,ΠΟΛ 1284/20.12.2002  Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν.1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο.

Jan 1, 2003

Υποχρεωτική τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου «Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών» και δυνατότητα ενταμίευσης των δεδομένων των ημερολογίων πρωτογενών εγγραφών σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα.

-Νόμος 3052/2002  - Αρθρο 5-ΠΟΛ: 1167/29.05.2002 

May 29, 2002

Από την 1η Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια

Νόμος 2515/1997Άρθρο 24 Ακύρωση θεωρημένων στοιχείων Κ.Β.Σ. και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125Α') 1.Από την 1η Ιανουαρίου 1998 παύουν να ισχύουν και λογίζονται ως ουδέποτε θεωρηθέντα τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια, που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 186/1992  (ΦΕΚ 84 Α) να εκδίδονται από τους υπόχρεους θεωρημένα, καθώς και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις οποίες εκδίδουν όσοι τηρούν πρόσθετα βιβλία των διατάξεων της παραγράφου 5  του άρθρου 10 του ίδιου π.δ/τος, εφόσον αυτά έχουν θεωρηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1996 και δεν χρησιμοποιηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 1997. Τα ως άνω ισχύουν και για κάθε βιβλίο ή στοιχείο. που προέρχεται από συνένωση ή συγχώνευση με τα στοιχεία του προηγουμένου εδαφίου.

Jan 1, 1998

Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αρθρο 31 του νόμου 2515/1997Χορηγείται υποχρεωτικά Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. καθώς και στις ενώσεις προσώπων που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εν κατάσταση ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία χορήγησης του Α.Φ.Μ., ο αριθμός των ψηφίων του, η αρμοδία Δ.Ο.Υ για τη χορήγηση του, οι πράξεις, οι συναλλαγές και δραστηριότητες φορολογικού ενδιαφέροντος, οι εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία χορήγησης του Α.Φ.Μ.. Επίσης με όποιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία ενάρξεων, μεταβολών η διακοπών των δραστηριοτήτων των φορολογούμενων, καθώς και τούψος του παράβολου χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου, για τις ενέργειες αυτές.

Jul 25, 1997